16-04-2021 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Download
16-04-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Download
19-07-2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Chưa kiểm toán Download
19-07-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Chưa kiểm toán Download
13-08-2021 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 – Đã kiểm toán Download
13-08-2021 Giải trình báo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 – Đã kiểm toán Download
18-10-2021 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Download
18-10-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Download
25-02-2020 Công bố công văn số. 793/UBCK-GSĐC của SSC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của IFS Download
21-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 hợp nhất năm 2020 Download
21-04-2020 Báo cáo tài chính quý 1 riêng lẻ năm 2020 Download
21-04-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 hợp nhất năm 2020 Download
21-04-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 1 riêng lẻ năm 2020 Download
20-07-2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Download
20-07-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Download
19-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 Download
19-08-2020 Giải trình báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 Download
22-10-2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Download
22-10-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Download
21-01-2021 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Download
21-01-2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Download
29-03-2021 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Download
29-03-2021 Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Download
28-01-2019 Công bố công văn số. 793/UBCK-GSĐC của SSC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của IFS Download
25-04-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2019 Download
25-04-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Download
25-04-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2019 Download
25-04-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2019- Chưa Kiểm toán Download
23-07-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019-Chưa Kiểm toán Download
23-07-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2019-Chưa kiểm toán Download
23-07-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 - Chưa kiểm toán Download
22-08-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2019 Download
22-08-2019 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2019 Download
22-08-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ - 1H – 2019 Download
22-08-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất- 1H – 2019 Download
24-10-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2019 Download
24-10-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Download
24-10-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2019 Download
24-10-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Download
22-01-2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2019 Download
22-01-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Download
22-01-2020 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2019 Download
22-01-2020 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Download
25-03-2020 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Riêng lẻ Download
25-03-2020 Báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2019 - Đã được kiểm toán Download
25-03-2020 Giải trình báo cáo tài chính năm riêng lẻ năm 2019 - Đã được kiểm toán Download
25-03-2020 Giải trình báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2019 - Đã được kiểm toán Download
30-03-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017 Download
30-03-2018 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất năm 2017 Download
30-03-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017 Download
30-03-2018 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Năm 2017 Download
26-01-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Q4 - 2017. Download
26-01-2018 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Riêng Q4 – 2017 Download
26-01-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất Q4 – 2017 Download
26-01-2018 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất Q4 – 2017 Download
24-04-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2018 Download
24-04-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2018 Download
24-04-2018 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q1-2018 Download
24-04-2018 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q1-2018 Download
25-07-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 2 Năm 2018. Download
25-07-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2018. Download
25-07-2018 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q2-2018. Download
25-07-2018 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2018. Download
24-08-2018 Báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2018 Download
24-08-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2018 Download
24-08-2018 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ - 1H – 2018 Download
24-08-2018 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất- 1H – 2018 Download
29-10-2018 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 Năm 2018. Download
29-10-2018 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 3 Năm 2018. Download
29-10-2018 Giải trình Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3-2018. Download
29-10-2018 Giải trình Báo cáo Tài chính Riêng Q3-2018. Download
30-01-2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2018 Download
30-01-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 Download
30-01-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2018 Download
30-01-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 Download
28-03-2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Hợp nhất Download
28-03-2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Riêng lẻ Download
28-03-2019 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 – Đã được kiểm toán Download
28-03-2019 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 – Đã được kiểm toán Download
21-03-2017 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất năm 2016. Download
21-03-2017 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Năm 2016 Download
21-03-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016 Download
21-03-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016 Download
25-01-2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4-2016 và Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q4-2016 Download
25-01-2017 Báo cáo tài chính riêng Q4-2016 và Giải trình báo cáo tài chính riêng Q4-2016 Download
30-10-2017 Báo cáo Tài chính Riêng Q3.2017 Download
30-10-2017 Giải trình Báo cáo Tài chính Riêng Q3.2017 Download
30-10-2017 Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3.2017. Download
30-10-2017 Giải trình Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3.2017 Download
25-08-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng 1H - 2017 Download
25-08-2017 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Riêng 1H – 2017 Download
25-08-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2017 Download
25-08-2017 Giải trình Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất 1H – 2017. Download
27-07-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 2 Năm 2017 Download
27-07-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2017. Download
27-07-2017 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q2-2017 Download
27-07-2017 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2017 Download
28-04-2017 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2017 Download
28-04-2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2017 Download
28-04-2017 Giải trình báo cáo tài chính riêng Q1-2017 Download
28-04-2017 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q1-2017 Download
29-03-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2015 Download
29-03-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2015 Download
29-01-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 Năm 2015 Download
29-01-2016 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Qúy 4 Năm 2015 Download
29-01-2016 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Lẻ Qúy 4 Năm 2015 Download
29-01-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Qúy 4 Năm 2015 Download
28-10-2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3-2016 Download
28-10-2016 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q3-2016 Download
28-10-2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q3-2016 Download
28-10-2016 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ Q3-2016 Download
30-08-2016 Báo cáo tài chính hợp nhất 1H-2016 Download
30-08-2016 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 1H-2016 Download
30-08-2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2016 Download
30-08-2016 Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ 1H-2016. Download
27-07-2016 Giải trình BCTC Riêng Q2-2016 Download
27-07-2016 Giải trình BCTC Hợp Nhất Q2-2016 Download
27-07-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2016 Download
27-07-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 2 Năm 2016 Download
20-04-2016 Giải trình BCTC Riêng Q1-2016 Download
20-04-2016 Giải trình BCTC Hợp Nhất Q1-2016 Download
20-04-2016 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2016 Download
20-04-2016 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2016 Download
13-02-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 4 năm 2014 Download
13-02-2015 Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2014 Download
13-02-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy IV năm 2014 Download
13-02-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 Download
27-03-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014. Download
27-03-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Cho Năm Kết Thúc Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014. Download
27-03-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Năm 2014. Download
27-03-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014 Download
13-11-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 Năm 2015. Download
13-11-2015 Báo cáo tài chính riêng qúy 3 năm 2015 Download
13-11-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất qúy 3 năm 2015 Download
13-11-2015 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ qúy 3 năm 2015 Download
28-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
28-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
28-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
28-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Sáu Tháng Đầu Năm 2015 Download
26-08-2015 Điều Chỉnh Số Liệu Trên Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Qúy 2 Năm 2014 Download
26-08-2015 Điều Chỉnh Số Liệu Trên Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Riêng l Qúy 2 Năm 2014. Download
14-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2015 Download
14-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Qúy 2 Năm 2015 Download
14-08-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Quý 2 Năm 2015 Download
14-08-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Qúy 2 Năm 2015 Download
12-05-2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2015 Download
12-05-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Qúy 1 Năm 2015 Download
12-05-2015 Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Riêng Quý 1 Năm 2015 Download
12-05-2015 Báo Cáo Tài Chính Riêng Qúy 1 Năm 2015 Download
15-05-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 1 năm 2014 Download
15-05-2014 Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2014 Download
15-05-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy I năm 2014 Download
15-05-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014 Download
14-08-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 2 năm 2014 Download
14-08-2014 Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2014 Download
14-08-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy II năm 2014 Download
14-08-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 Download
18-08-2014 Giải trình báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 - Đã được kiểm toán. Download
18-08-2014 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 - Đã được kiểm toán. Download
18-08-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 - Đã được kiểm toán. Download
14-11-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 3 năm 2014 Download
14-11-2014 Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2014 Download
14-11-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy III năm 2014 Download
14-11-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 Download
28-03-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. Download
28-03-2014 Báo cáo tài chính riêng biệt năm 2013. Download
14-02-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV năm2013. Download
14-02-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riệng lẽ Quý IV năm2013 Download
14-02-2014 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ Quý 4 năm 2013. Download
14-02-2014 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý IV năm 2013. Download
14-02-2014 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2013 Download
14-11-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẽ Quý III năm 2013. Download
14-11-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013. Download
14-11-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý III năm 2013 Download
29-08-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Download
29-08-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Download
14-08-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2013 Download
14-08-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẽ Quý II năm 2013 Download
14-08-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2013 Download
14-08-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý II năm 2013 Download
15-05-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2013 Download
15-05-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riệng lẽ Quý I năm2013 Download
15-05-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013 Download
15-05-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý I năm 2013 Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính riêng lẽ cho năm kết thúc 31/12/2012-USD Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính riêng lẽ cho mục đích đặc biệt phù hợp với thông tư số 244/2009/TT-BTC cho năm kết thúc 31/12/2012.-VND Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc 31/12/2012-USD Download
29-03-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích đặc biệt phù hợp với thông tư số 244/2009/TT-BTC cho năm kết thúc 31/12/2012-VND Download
18-02-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV năm2012 Download
18-02-2013 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riệng lẽ Quý IV năm2012 Download
18-02-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2012 Download
18-02-2013 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý IV năm 2012 Download
20-01-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2011. Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính riêng và báo cáo kiểm toán độc lập-Ngày 31 tháng 12 năm 2011-USD Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo kết quả kiểm tra -Ngày 31 tháng 12 năm 2011-VND Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo kiểm toán độc lập - Ngày 31 tháng 12 năm 2011-USD Download
24-03-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo kết quả kiểm tra -Ngày 31 tháng 12 năm 2011-VND Download
04-05-2012 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý I - 2012. Download
04-05-2012 Giải thích cho kết quả kinh doanh riêng - Q1-2012. Download
04-05-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2012 Download
04-05-2012 Giải thích cho kết quả kinh doanh Q1-2012 - Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
14-08-2012 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý II - 2012. Download
14-08-2012 Giải trình kết quả kinh doanh riêng Quý II năm 2012. Download
14-08-2012 Interfood Shareholding Company - Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2012. Download
15-08-2012 Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 2 năm 2012. Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012-USD Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho mục đích đặc biệt phù hợp với Thông tư số 244/2009/TT-BTC cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012-VND Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012-USD Download
29-08-2012 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho mục đích đặc biệt phù hợp với Thông tư số 244/2009/TT-BTC cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012.-VND Download
24-10-2012 Công văn KPMG xác nhận số liệu báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2012. Download
24-10-2012 Điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2012. Download
12-11-2012 Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III năm 2012. Download
12-11-2012 Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh riêng biệt quý III năm 2012. Download
12-11-2012 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012. Download
12-11-2012 Báo cáo tài chính riêng biệt quý III năm 2012. Download
22-04-2011 Báo cáo tài chính riêng năm 2010 - đã được kiểm toán. Download
22-04-2011 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 - đã được kiểm toán Download
09-05-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2010. Download
09-05-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011. Download
19-07-2011 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý II - 2011 Download
25-08-2011 Giải trình kết quả kinh doanh Quý II - 2011. Download
05-09-2011 Tạm thời báo cáo tài chính riêng và báo cáo đánh giá độc lập, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế, giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến 30 tháng 6 năm 2011. Download
05-09-2011 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên và báo cáo đánh giá độc lập, Công ty Cổ phần Thự Phẩm Quốc Tế và công ty con, Giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng sáu năm 2011. Download
24-10-2011 Báo cáo tài chính riêng biệt Quý III - 2011. Download
24-10-2011 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2011. Download
24-10-2011 Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý III - 2011. Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính riêng năm 2009 - Đã được kiểm toán (VND) vn Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính riêng năm 2009 - Đã được kiểm toán (USD) vn Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 - Đã được kiểm toán-(VND) vn Download
09-08-2010 Báo cáo tài chính riêng - 2009 - Đã được kiểm toán (USD - VND) Download
03-12-2010 Báo cáo tài chính hợp nhất -1H - 2010 - Đã được kiểm toán-(USD-VND) En Download
24-08-2009 Giải trình sự chênh lệch BCTC năm 2008 trước và sau khi kiểm toán Phụ lục đính kèm 1 - Vn Download
24-08-2009 Giải trình sự chênh lệch trước và sau khi kiểm toán năm 2008 - En Download
11-08-2009 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 - Đã được kiểm toán (USD - VND) Vn Download
11-08-2009 Báo cáo tài chính riêng năm 2008 - Đã được kiểm toán (USD - VND)-Vn Download
04-04-2008 IFS - 2007 Audited Financial Statements vn Download
30-03-2007 Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2006 - vn Download
30-03-2007 Báo cáo tài chính năm 2006 - Đã được kiểm toán - (USD) vn Download
30-03-2007 Báo cáo tài chính năm 2006 - Đã được kiểm toán - (VND) vn Download
30-03-2007 Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2006 (VND) vn Download
20-10-2006 Báo cáo tài chính tóm tắt Q3 - 2006 - vn Download
19-07-2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 1H-2021 Download
29-01-2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ -2020 Download
26-01-2016 Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2015. Download
28-01-2015 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2014 (Cho mục đích công bố thông tin). Download
28-01-2015 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng cuối năm 2014. Download
12-02-2015 Quy chế quản trị Công Ty (Đính kèm nghị quyết số RBM150212 ngày 12 tháng 02 năm 2015). Download
24-07-2015 Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (Sáu tháng đầu năm 2015). Download
27-01-2014 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2013 (Cho mục đích công bố thông tin). Download
27-01-2014 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng cuối năm 2013. Download
24-07-2014 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng đầu năm 2014. Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance last 6 months of year 2012 for public announcement purpose vn. Download
09-05-2018 Báo cáo tinh hình quản trị Công Ty sáu tháng cuối năm 2012 cho mục đích công bố thông tin đại chúng Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance year 2012 for public announcement purpose vn. Download
09-05-2018 Báo cáo tinh hình quản trị Công Ty cho mục đích thông tin đại chúng. Download
09-05-2018 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng đầu năm 2013. Download
09-05-2018 Điều lệ Công Ty. Download
09-05-2018 Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 06 tháng đầu năm 2014. Download
09-05-2018 Báo cáo tài chính riệng biệt Quý IV - 2011. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý IV - 2011 Download
09-05-2018 Chấp nhận sữa đổi một số điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
09-05-2018 Đề xuất sửa đổi một số điều của Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế trong năm 2012. Download
09-05-2018 (DỰ THẢO) Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2011. Download
09-05-2018 Phê duyệt sửa đổi một số điều của Điều lệ. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý I - 2012 Download
09-05-2018 Tình hình quản trị Công Ty Quý II năm 2012. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị Công Ty sáu tháng đầu năm 2012. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý III - 2011. Download
09-05-2018 Tình hình quản trị doanh nghiệp Quý II - 2011. Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance Q2 2010. Download
09-05-2018 Situation on Corporate Governance Q1 2010. Download
09-05-2018 IFS – Amendments to the Company Charter Download
09-05-2018 IFS- Proposed Amendments to Charter Download
09-05-2018 IFS – Amended Charter Download
18-02-2021 NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ. RBM210218 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
18-02-2021 THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2021 Download
19-02-2021 THÔNG BÁO SỐ. 141/TB-CNVSD TỪ VSD CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Download
26-03-2021 AGM2021-01-QUY CHẾ ỨNG CỬ Download
26-03-2021 AGM2021-02-MẪU ỨNG CỬ - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ 2021-2025 Download
26-03-2021 NGHỊ QUYẾT SỐ: RBM210326 NGÀY 26/03/2021VỀ VIỆC CHẤP THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
26-03-2021 BÁO CÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-03-MẪU ỨNG CỬ - THÀNH VIÊN HĐQT- NHIỆM KỲ 2021-2025 Download
26-03-2021 AGM2021-04-MẪU ĐỀ CỬ - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Download
26-03-2021 AGM2021-05 - MẪU ĐỀ CỬ - THÀNH VIÊN HĐQT- NHIỆM KỲ 2021-2025 Download
26-03-2021 AGM2021-06-MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH Download
26-03-2021 AGM2021-07-THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BỎ PHIẾU Download
26-03-2021 AGM2021-08-MẪU PHIẾU CỔ ĐÔNG Download
26-03-2021 AGM2021-09- MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ 2021-2025 Download
26-03-2021 AGM2021-10- MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT- THÀNH VIÊN HĐQT- NHIỆM KỲ 2021-2025 Download
26-03-2021 AGM2021-11- MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT - CÁC VẤN ĐỀ KHÁC PHÁT SINH Download
26-03-2021 AGM2021-12- GIẤY ỦY QUYỀN MẪU Download
26-03-2021 AGM2021-13- PHIẾU BIỂU QUYẾT Download
26-03-2021 AGM2021-14- MẪU THÔNG BÁO MỜI HỌP Download
26-03-2021 AGM2021-15- THÔNG BÁO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-16- CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-17- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 Download
26-03-2021 AGM2021-18- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Download
26-03-2021 AGM2021-19- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 Download
26-03-2021 AGM2021-20- BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 Download
26-03-2021 AGM2021-21- ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-22- ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC NĂM TÀI KHÓA 2022 VÀ 2023 Download
26-03-2021 AGM2021-24- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-25- DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-26- DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Download
26-03-2021 AGM2021-27- DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS Download
26-03-2021 AGM2021-28- ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY Download
26-03-2021 AGM2021-29- DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-30- DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
26-03-2021 AGM2021-31- THƯ ĐỀ CỬ-THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Download
26-03-2021 AGM2021-32- SƠ YẾU LÝ LỊCH – SEIICHI KITANO Download
26-03-2021 AGM2021-33- THƯ ỨNG CỬ- SEIICHI KITANO Download
26-03-2021 AGM2021-34- THƯ ĐỀ CỬ-THÀNH VIÊN HĐQT Download
26-03-2021 AGM2021-35- SƠ YẾU LÝ LỊCH – TOMOHIDE ITO Download
26-03-2021 AGM2021-36- THƯ ỨNG CỬ- TOMOHIDE ITO Download
26-03-2021 AGM2021-37- SƠ YẾU LÝ LỊCH – HAJIME KAWASAKI Download
26-03-2021 AGM2021-38- THƯ ỨNG CỬ- HAJIME KAWASAKI Download
19-04-2021 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
19-04-2021 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download
19-04-2021 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021 - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NGÀY 19/04/2021 Download
19-04-2021 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021 Download
17-02-2020 NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ. RBM200217 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Download
17-02-2020 THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 Download
21-02-2020 THÔNG BÁO SỐ. 145/TB-CNVSD TỪ VSD CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Download
25-03-2020 AGM2020-01-QUY CHẾ ỨNG CỬ Download
25-03-2020 AGM2020-02-MẪU ỨNG CỬ - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Download
25-03-2020 AGM2020-03-MẪU ỨNG CỬ - THƯ ỨNG CỬ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT- NHIỆM KỲ 2016-2020 Download
25-03-2020 AGM2020-04-MẪU ỨNG CỬ - THƯ ỨNG CỬ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT - NHIỆM KỲ 2021-2025 Download
25-03-2020 AGM2020-05 -MẪU ĐỀ CỬ - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT